Klubhus og baner
Vedtægter

Vedtægter

 

Hyllinge Tennisklub

 

 

VEDTÆGTER

 

§ 1. Foreningens navn er HYLLINGE TENNISKLUB. Foreningen er stiftet i 1989.

 Foreningens hjemsted er Næstved kommune.

 

 

§ 2. Foreningens formål er ved tennisspil at fremme den enkelte og fællesskabets trivsel.

 

 

§ 3. Foreningen er tilsluttet DGI – Storstrømmen og således undergivet DGI’s vedtægter.

 

 

§ 4. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

 

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer, der er på valg hvert andet år.

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser.

På ulige årstal vælges 3-4 medlemmer.

På lige årstal vælges 2-3 medlemmer.

1 suppleant vælges hvert år.

 

Der vælges 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år og en revisorsuppleant, som vælges hvert år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Medlemmer af bestyrelsen er fritaget for alm. kontingent.

Valgbar er ethvert medlem der er fyldt 18 år.Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

 

§ 6. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke               alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§7. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i FEBRUAR måned og indkaldes ved skriftlig                    indkaldelse med angivelse af dagsorden. Dette skal ske med mindst 3 ugers varsel.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og vil ligge til gennemsyn 8 dage før generalforsamlingen hos formanden.

 

Kun fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og er fyldt 16 år, har stemmeret.

 

         Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, dog kræves der et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for gennemførelse af vedtægtsændringer eller udelukkelse af et medlem.

 

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen..

 

Skriftlig afstemning skal ske på forlangende.

 

Der føres protokol over vedtagne beslutninger, som underskrives af dirigenten samt sekretæren.

 

§ 8. Valg.

    1. Bestyrelsesmedlemmer.
    2. Suppleant.
    3. Revisorer

 

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/5 af foreningens               medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.

Ovennævnte skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

§ 10. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

 

 

§ 11. Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden.

 

§12. Vedtagelserne i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for. Ved stemmelighed er formandens stemme                  afgørende.

 

§13. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næst møde.

 

§14. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest 14 dage før generalforsamling giver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

 

§15. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer for.

 

Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af DGI, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

 

Ved foreningens ophør bestemmes der på den sidste ekstraordinær generalforsamlinger hvorledes en evt. formue  skal anvendes.

 

 

 

 

Hyllinge, d. 11. februar 2007.