Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er HYLLINGE TENNISKLUB . Foreningen er stiftet i 1989.

 • Foreningens hjemsted er Næstved kommune.

§ 2. Foreningens formål er ved tennisspil at fremme den enkelte og fællesskabets trivsel.

§ 3. Foreningen er tilsluttet DGI – Storstrømmen og således undergivet DGI’s vedtægter.

§ 4 Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

 • Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer, der er på valg hvert andet år.

 • Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser.
 • På ulige årstal vælges 3-4 medlemmer.
 • På lige årstal vælges 2-3 medlemmer.
 • 1 suppleant vælges hvert år.
 • Der vælges 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år og en revisorsuppleant, som vælges hvert år.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
 • Medlemmer af bestyrelsen er fritaget for alm. kontingent.
 • Valgbar er ethvert medlem der er fyldt 18 år.

§ 6. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

 • Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
 • Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i FEBRUAR måned og indkaldes ved skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden. Dette skal ske med mindst 3 ugers varsel.

 • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og vil ligge til gennemsyn 8 dage før generalforsamlingen hos formanden.
 • Kun fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og er fyldt 16 år, har stemmeret.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 • Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, dog kræves der et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for gennemførelse af vedtægtsændringer eller udelukkelse af et medlem.
 • Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen..
 • Skriftlig afstemning skal ske på forlangende.
 • Der føres protokol over vedtagne beslutninger, som underskrives af dirigenten samt sekretæren.

§ 8.  Valg.

 • A.  Bestyrelsesmedlemmer.
 • B.  Suppleant.
 • C.  Revisorer

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/5 af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.

 • Ovennævnte skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 10 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.

 • Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 11. Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden.

§ 12. Vedtagelserne i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næst møde.

§ 14. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest 14 dage før generalforsamling giver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 15. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer for.

 • Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af DGI, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.
 • Ved foreningens ophør bestemmes der på den sidste ekstraordinær generalforsamlinger hvorledes en evt. formue  skal anvendes.

Hyllinge, d. 11. februar 2007

Del siden